onderdeel van

Logo Performance Collective

Algemene voorwaarden

Update 06-10-2023


Artikel 1. Definities

Met hoofdletter geschreven begrippen in deze Algemene Voorwaarden hebben, zowel in enkelvoud als in meervoud, de betekenis zoals in dit artikel wordt vermeld.

 1. Account: het persoonlijke account van de Eindgebruiker waarmee de Eindgebruiker kan inloggen op - en gebruik kan maken van - de Applicaties.
 2. Afnemer: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en waarmee Performity een Overeenkomst sluit, dan wel aan wie Performity een aanbod doet.
 3. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de Overeenkomst.
 4. Applicaties: alle (web)applicaties die Performity op grond van de Overeenkomst configureert, installeert en/of beschikbaar maakt voor de Eindgebruiker.
 5. Diensten: alle diensten die Performity op grond van de Overeenkomst aan Afnemer levert, waaronder in ieder geval begrepen kan zijn: (1) configuratie, installatie en levering van Applicaties, (2) onderhoud en ondersteuning met betrekking tot Applicaties, (3) trainingen, en (4) adviesdiensten.
 6. Eindgebruikers: alle eindgebruikers van de Applicaties, waaronder zowel Medewerkers van Afnemer als andere betrokkenen bij de Afnemer begrepen kunnen zijn.
 7. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, waaronder in ieder geval auteursrechten, databankrechten, rechten op domeinnamen, handelsnaamrechten, rechten op knowhow, merkrechten, modelrechten, naburige rechten en octrooirechten.
 8. Kantooruren: de tijd van 9:00 tot 17:00 uur op maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van officieel erkende Nederlandse feestdagen en andere dagen waarvan Performity vooraf heeft aangegeven gesloten te zijn.
 9. Klantdata: alle data en andere gegevens welke door de Eindgebruikers via de Applicaties op de servers van Performity (of op de servers van door Performity ingeschakelde derden) worden opgeslagen, of welke op een andere wijze worden verstrekt aan Performity.
 10. Materialen: alle materialen die Performity op grond van de Overeenkomst ontwikkelt of levert, met inbegrip van de Applicaties, overige software, documentatie, trainingsmaterialen, adviezen, rapporten, afbeeldingen, teksten, logo's, huisstijlen, concepten, schetsen en andere voortbrengselen van de geest.
 11. Medewerkers: alle personen die in dienst zijn bij een van de Partijen, dan wel die op opdrachtbasis werkzaamheden verrichten voor de betreffende Partij.
 12. Performity: de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden, te weten Performity B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 89213602, statutair gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende te Mijnsheerenland aan de Raadhuislaan 6.
 13. Overeenkomst: iedere (door Afnemer aanvaarde) offerte en ieder (door Afnemer aanvaard) opdrachtformulier of ander aanbod op grond waarvan Performity zijn Diensten en/of Materialen aan Afnemer levert, inclusief de Algemene Voorwaarden en een eventuele Service Level Agreement.
 14. Partijen: de partijen bij de Overeenkomst, te weten Performity en Afnemer.
 15. Schriftelijk: op schrift gesteld, zowel op papier als digitaal, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud van de communicatie voldoende vaststaat.
 16. Service Level Agreement: een eventuele service level agreement tussen Partijen die betrekking heeft op de Diensten en die in dat geval onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst.
 17. Vertrouwelijke Informatie: alle informatie die (1) als vertrouwelijk is aangemerkt, (2) mondeling is verstrekt, mits de verstrekkende Partij binnen 30 (zegge: dertig) kalenderdagen na de verstrekking Schriftelijk aangeeft dat de informatie vertrouwelijk is, of (3) waarvan de ontvangende Partij redelijkerwijs moet begrijpen dat deze van vertrouwelijke aard is. De inhoud van de Overeenkomst en de Materialen gelden in ieder geval als Vertrouwelijke Informatie.
 18. Verwerkersovereenkomst: de eventuele verwerkersovereenkomst tussen Partijen die in dat geval onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst.
 19. Website: https://www.performity.nl

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Performity zich verbindt/zal verbinden om Materialen te leveren en/of Diensten te verrichten voor Afnemer, alsmede op alle daaruit voor Performity voortvloeiende Diensten.
 2. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (Schriftelijke) Overeenkomst.
 3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Afnemer wordt door Performity te allen tijde uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. De onderliggende Overeenkomst - tezamen met deze Algemene Voorwaarden - geven de volledige afspraken tussen Partijen weer met betrekking tot de Overeenkomst. Alle eerdere tussen Partijen gemaakte afspraken of gedane voorstellen ter zake komen te vervallen, tenzij anders wordt overeengekomen.
 5. De Afnemer met wie eenmaal een Overeenkomst is gesloten onder deze Algemene Voorwaarden, aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op alle latere Overeenkomsten tussen Partijen.
 6. In het geval van onderlinge strijd tussen de bepalingen uit de verschillende geldende documenten, geldt de volgende rangorde (van hoog naar laag):
  1. de Overeenkomst;
  2. een eventuele Service Level Agreement;
  3. de Algemene Voorwaarden.
 7. Voor het overige gelden de bepalingen uit de verschillende geldende documenten aanvullend op elkaar.
 8. Indien één of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden of van de Overeenkomst niet rechtsgeldig is, zullen Partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.
 9. Bepalingen in de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden die uitdrukkelijk of naar hun aard ook na afloop of beëindiging van de Overeenkomst van kracht dienen te blijven, blijven na afloop of beëindiging van kracht.

Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Alle offertes en andere aanbiedingen van Performity zijn vrijblijvend en geldig tot 30 (zegge: dertig) kalenderdagen na dagtekening door Performity. Performity is niet verplicht om een aanvaarding na het verstrijken van deze periode aan te nemen. Als Performity daartoe overgaat, geldt het aanbod alsnog als aanvaard.
 2. Als de aanvaarding door Afnemer (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het aanbod, is Performity daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt in dat geval niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Performity Schriftelijk anders aangeeft.
 3. Elke Overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door Afnemer en Performity ondertekende Overeenkomst door Performity retour is ontvangen. De Overeenkomst is steeds gebaseerd op de ten tijde daarvan door Afnemer aan Performity verstrekte informatie.
 4. Indien tijdens de duur van een Overeenkomst Diensten worden verricht en/of Materialen worden geleverd ten behoeve van Afnemer welke niet vallen onder de Diensten en/of Materialen waarop de Overeenkomst betrekking heeft, worden deze Diensten en/of Materialen op grond van afzonderlijke Overeenkomsten geacht te zijn verricht en/of geleverd. Op deze opdrachten zijn de bepalingen van de onderhavige Algemene Voorwaarden eveneens en onverkort van toepassing.
 5. In geval een Afnemer mede namens andere (rechts)personen opdracht geeft voor enige Diensten en/of Materialen, wordt deze andere (rechtspersoon) geacht mede-Afnemer voor deze Diensten en/of Materialen te zijn en is Afnemer aansprakelijk voor de betaling van alle door deze andere (rechts)personen onbetaald gelaten facturen van Performity, inclusief de verschuldigde rente(n) en kosten.

Artikel 4. Gegevens Afnemer en uitvoering van de Overeenkomst

 1. Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, worden de Diensten en/of Materialen zo spoedig mogelijk door Performity geleverd volgens de Overeenkomst. Door Performity bekendgemaakte of overeengekomen termijnen zijn altijd indicatief en gelden nimmer als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Performity en mitsdien geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst op.
  • Afnemer biedt aan Performity alle ondersteuning die nodig en wenselijk is om een juiste en tijdige levering van de Diensten en/of Materialen mogelijk te maken. In ieder geval zal Afnemer:
  • aan Performity tijdig en in de door Performity gewenste vorm en wijze alle gegevens en andere informatie verstrekken waarvan Performity aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan Afnemer redelijkerwijs moet begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de levering van de Diensten en/of Materialen;
  • aan Performity toegang geven tot alle plaatsen, diensten en/of Materialen en accounts onder zijn beheer (zoals serverruimtes en webhostingaccounts) voor zover dit nodig is voor de levering van de Diensten en/of Materialen.
  • Performity onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.
 2. Performity heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Afnemer aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
 3. Afnemer staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Performity ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Performity is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens die door of namens Afnemer aan Performity zijn verstrekt.
 4. De uit de vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra vergoedingen voor Performity, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens, zijn voor rekening van Afnemer.
 5. Afnemer vrijwaart Performity voor schade van Performity en/of derden van door Afnemer aan Performity overgedragen bestanden of data die zijn geïnfecteerd met virussen, malware of andere software die computersystemen verstoort, (gevoelige) gegevens verzamelt of op andere wijze schade aanricht. Afnemer dient Performity per omgaande te informeren zodra Afnemer wetenschap krijgt van eventuele geïnfecteerde bestanden die zij heeft gedeeld met en/of overgedragen aan Performity of waaraan de systemen van Performity kunnen zijn blootgesteld.
 6. Performity sluit haar aansprakelijkheid uit tot hetgeen conform dwingend recht maximaal is toegelaten met betrekking tot de situatie waarin data van Afnemer beschadigd raakt of verloren gaat. Performity is niet verplicht en kan niet worden gehouden tot herstel van de data.
 7. Performity bepaalt de wijze waarop de Overeenkomst wordt uitgevoerd. Performity houdt rekening met tijdige en redelijke verzoeken van Afnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst. Als een verzoek van Afnemer niet kan worden ingewilligd, geeft Performity gemotiveerd aan waarom. Als Afnemer ondanks deze motivatie staat op het doorvoeren van het verzoek, kan Performity de Overeenkomst beëindigen, dan wel het verzoek uitvoeren voor rekening en risico van Afnemer, een en ander naar keuze van Performity.
 8. Performity heeft het recht om derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst. Eventuele hiermee verband houdende kosten komen voor rekening van Afnemer, tenzij vooraf Schriftelijk anders is overeengekomen.
 9. Performity heeft het recht de wijze van uitvoering ook gedurende de uitvoering van de Overeenkomst aan te passen naar het oordeel van Performity indien sprake is van een situatie waarin een ongewijzigde instandhouding niet mag worden verwacht, zoals bij gedurende de looptijd van de Overeenkomst getroffen overheidsmaatregelen, gedurende bijvoorbeeld een pandemie.

Artikel 5. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten op de Materialen berusten bij Performity of diens licentiegevers. Alleen als dit uitdrukkelijk Schriftelijk is afgesproken, kunnen Intellectuele Eigendomsrechten worden overgedragen.
 2. Afnemer krijgt van Performity de niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet publiceerbare gebruikersrechten ten aanzien van de Materialen voor zover deze voortvloeien uit de Overeenkomst of welke anderszins Schriftelijk zijn toegekend.
 3. De gebruiksrechten gelden voor de duur van de Overeenkomst en eindigen per direct per de einddatum van de Overeenkomst, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen. Na einde van het gebruiksrecht dient Afnemer het gebruik van de Intellectuele Eigendomsrechten en/of Materialen te staken en gestaakt te houden.
 4. Afnemer is niet gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de Materialen en heeft geen recht op een kopie van de bronbestanden van de Materialen.
 5. Performity kan (technische) maatregelen nemen ter bescherming van de Materialen. Als Performity dergelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen, is het Afnemer niet toegestaan om deze beveiliging te ontwijken of te verwijderen.
 6. Het is Afnemer niet toegestaan om enige aanduiding van Intellectuele Eigendomsrechten uit de Materialen te verwijderen of aan te passen. Het is ook niet toegestaan om aanduidingen over het vertrouwelijke karakter van de Materialen en/of de Applicaties te verwijderen of aan te passen.
 7. Het is Afnemer uitdrukkelijk verboden om Intellectuele Eigendomsrechten en/of Materialen, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden, op welke wijze en/of om welke reden ook aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren.

Artikel 6. Geheimhouding

 1. Beide Partijen houden Vertrouwelijke Informatie strikt geheim en gebruiken deze alleen voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, daaronder tevens begrepen gebruik in eventuele juridische procedures tussen Partijen.
 2. De ontvangende Partij zorgt dat Vertrouwelijke Informatie hetzelfde niveau van bescherming tegen ongeautoriseerde toegang of gebruik krijgt als diens eigen vertrouwelijke informatie, maar minstens een redelijk niveau van bescherming.
 3. De ontvangende Partij mag de Vertrouwelijke Informatie uitsluitend verstrekken aan Medewerkers als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst. Alle overige verstrekkingen zijn slechts toegestaan met Schriftelijke toestemming van de verstrekkende Partij.
 4. De Partijen leggen de in artikel 6.1 en 6.2 genoemde verplichtingen ook op aan Medewerkers en aan eventuele derden aan wie de Vertrouwelijke Informatie wordt verstrekt.
 5. De plicht tot het geheimhouden van Vertrouwelijke Informatie geldt niet als en voor zover de ontvangende Partij kan bewijzen dat de informatie:
  • voor de datum van verstrekking al in het bezit was van de ontvangende Partij;
  • verkrijgbaar is bij een derde zonder dat deze enige geheimhoudingsplicht tegenover de verstrekkende Partij zou schenden door de verstrekking;
  • beschikbaar is uit openbare bronnen, zoals kranten, octrooidatabanken, publiek toegankelijke websites of diensten; of
  • onafhankelijk en zonder gebruikmaking van enige informatie van de verstrekkende Partij is ontwikkeld door de ontvangende Partij.
 6. Als een Partij een bevel tot afgifte van Vertrouwelijke Informatie van een bevoegde instantie ontvangt, heeft zij het recht om tot afgifte over te gaan. De verstrekkende Partij wordt echter vooraf en zo spoedig mogelijk over het bevel geïnformeerd, tenzij het bevel dit uitdrukkelijk verbiedt. Als de verstrekkende Partij aangeeft maatregelen te willen nemen tegen het bevel (bijvoorbeeld via een kort geding), zal de ontvangende Partij wachten met afgifte tot hierop is beslist, voor zover dit wettelijk mogelijk is.

Artikel 7. Prijzen en Betaling

 1. Performity heeft het recht om zowel vóór aanvang van de Diensten, respectievelijk voorafgaand aan de levering van Materialen, als tussentijds, de uitvoering van de Diensten en/of de levering van Materialen op te schorten totdat Afnemer een door Performity in redelijkheid vast te stellen voorschot heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft verstrekt. Dit geldt in het bijzonder als er bij Performity op grond van feiten en omstandigheden redelijke twijfel bestaat of Afnemer aan zijn betalingsverplichtingen op grond van de Overeenkomst kan voldoen. Een door Afnemer betaald voorschot wordt in beginsel verrekend met de einddeclaratie. Indien Afnemer nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Performity gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten uit hoofde van de wet, de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Afnemer aan Performity uit welken hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
 2. De aan Performity toekomende vergoedingen zijn niet afhankelijk van de uitkomst van de verrichte Diensten en/of de geleverde Materialen, tenzij Schriftelijk anders overeen is gekomen.
 3. Performity stuurt voor alle verschuldigde bedragen een factuur en is daarbij gerechtigd om vooraf en elektronisch te factureren. Als Afnemer bezwaar maakt tegen (de hoogte) van een factuur, schort dit de betalingsplicht niet op.
 4. De aan Performity toekomende vergoedingen kunnen bestaan uit een vooraf vastgesteld bedrag per Overeenkomst en/of per periode en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door Performity gewerkte tijdseenheid en/of per geleverde aanvullende Diensten en/of Materialen en is verschuldigd naarmate door Performity Diensten ten behoeve van Afnemer zijn verricht en/of Materialen levert en/of deze door Afnemer zijn afgenomen. Overige onkosten gemaakt door Performity, daaronder begrepen door werknemers, en/of door Performity ingeschakelde derden, ten behoeve van de Diensten en/of Materialen voor Afnemer, worden apart in rekening gebracht.
 5. Performity is gerechtigd een tarief per gewerkte tijdseenheid in rekening te brengen, indien en voor zover de Werkzaamheden de in de Overeenkomst voorziene Diensten en/of Materialen te boven gaan, hetgeen Afnemer alsdan eveneens verschuldigd is.
 6. Performity mag de overeengekomen tarieven maximaal 2 (zegge: twee) maal per jaar eenzijdig verhogen en zal de wijziging(en) in een zodanig geval minimaal een maand van tevoren Schriftelijk aan Afnemer doorgeven. Ook mag Performity de overeengekomen tarieven op ieder moment aanpassen aan gewijzigde tarieven van toeleveranciers van Performity die aan Afnemer worden doorberekend. Denk hierbij aan gewijzigde tarieven voor softwarelicenties en hosting. Afnemer heeft in voornoemde gevallen niet het recht om de Overeenkomst op te zeggen.
 7. De aan Performity toekomende vergoedingen, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, worden inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de Diensten en/of de levering van Materialen aan Afnemer in rekening gebracht.
 8. De geregistreerde uren uit het urenregistratiesysteem van Performity leveren dwingend bewijs op van de door Performity gewerkte uren ten behoeve van Afnemer tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door Afnemer.
 9. Voor alle facturen geldt een betalingstermijn van 14 (zegge: veertien) kalenderdagen, tenzij de factuur een andere betalingstermijn vermeldt of indien Schriftelijk een andere termijn is overeengekomen. Afnemer dient de facturen van Performity te betalen zonder enig recht op korting of verrekening.
 10. Als een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is Afnemer direct in verzuim zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist. Afnemer is alsdan direct vanaf de vervaldag van de desbetreffende factuur over het gefactureerde bedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd tot aan de dag van algehele voldoening, Performity heeft in dat geval het recht om de levering van de Diensten en/of Materialen geheel of gedeeltelijk op te schorten, met inachtneming van redelijkheid en billijkheid. Performity is niet aansprakelijk voor enige schade die Afnemer als gevolg hiervan lijdt.
 11. Bij een niet-tijdige betaling is Afnemer, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen wettelijke rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, met inbegrip van de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus. Het gaat hier om minimaal de kosten over de hoofdsom overeenkomstig het Besluit voor vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012 (Staatsblad 2012/141), met een minimum van € 375.
 12. Alle door de Afnemer gedane betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten als bedoeld in lid 11, vervolgens in mindering op de reeds verschuldigde rente en ten slotte in mindering van de opeisbare vorderingen die het langst openstaan.
 13. Alle vorderingen van Performity zijn direct opeisbaar indien Afnemer faillissement aanvraagt dan wel failliet wordt verklaard, Afnemer surseance van betaling aanvraagt dan wel surseance van betaling krijgt verleend, de activiteiten van Afnemer worden beëindigd, of het bedrijf van Afnemer wordt geliquideerd, of indien enig andere insolventieprocedure, waaronder toepassing van de WHOA (ten aanzien van/op)Afnemer van toepassing wordt.
 14. Alle door Performity genoemde prijzen zijn in euro en exclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 8. Klachten en vervaltermijn

 1. Klachten met betrekking tot de Diensten en/of Materialen en/of het factuurbedrag dienen Schriftelijk binnen 10 (zegge: tien) kalenderdagen na het leveren van de Diensten en/of Materialen, dan wel binnen 10 (zegge: tien) kalenderdagen na de ontdekking van het gebrek indien Afnemer aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Performity kenbaar te worden gemaakt onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten.
 2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Afnemer niet op, behoudens voor zover Performity Schriftelijk en expliciet te kennen heeft gegeven dat de klacht gegrond is.
 3. Performity dient in staat te worden gesteld de klacht van de Afnemer te onderzoeken.
 4. In geval van een terecht uitgebrachte klacht heeft Performity de eenzijdige keuze tussen aanpassing van de ter zake in rekening gebrachte tarieven, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten en/of leveren van de betwiste Diensten en/of Materialen of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Overeenkomst en/of specifieke Diensten en/of Materialen tegen een restitutie naar evenredigheid van eventueel ter zake door Afnemer reeds betaalde bedragen.
 5. Indien de klacht(en) niet binnen de in lid 1 van dit artikel gestelde termijn Schriftelijk bij Performity is/zijn ingediend, vervallen alle rechten van Afnemer in verband met deze klacht(en).
 6. Voor zover in deze Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Afnemer uit welke hoofde ook jegens Performity in verband met het verrichten van Diensten en/of Materialen door Performity in ieder geval 6 (zegge: zes) maanden na het moment waarop Afnemer bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Performity is jegens Afnemer uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Performity is, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Performity, niet aansprakelijk voor:
  1. bij Afnemer of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste, onvolledige, of niet-tijdig aangeleverde gegevens of informatie door Afnemer aan Performity, of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van Afnemer, werknemers van Afnemer en/of door Afnemer inschakelde derden en/of Eindgebruikers;
  2. bij Afnemer of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Performity ingeschakelde hulppersonen (werknemers van Performity daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met Performity verbonden organisatie;
  3. bij Afnemer of derden ontstane gevolgschade, dataverlies, gederfde winst, gemiste besparingen en schade die is ontstaan als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 3. De aansprakelijkheid van Performity voor schade uit welke hoofde ook is per gebeurtenis (waarbij een reeks van opeenvolgende gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis) beperkt tot de voor de Overeenkomst overeengekomen prijs met een maximum van €10.000 (zegge: tienduizend euro). Als de Overeenkomst een duurovereenkomst is, geldt als maximum het bedrag (exclusief btw) dat Afnemer op grond van de Overeenkomst heeft betaald gedurende 3 (zegge: drie) maanden direct voorafgaand aan het ontstaan van de schade met een maximum van €10.000 (zegge: tienduizend euro). De aansprakelijkheid van Performity is verder in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Performity voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door Performity uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico.
 4. Voorwaarde voor enige aansprakelijkheid van Performity is voorts dat Afnemer na ontdekking van een tekortkoming Performity hiervan Schriftelijk in kennis stelt conform het bepaalde in artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden. Performity heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Afnemer ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van het gebrekkige product.
 5. Partijen kunnen door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren. Performity is niet aansprakelijk jegens Afnemer voor schade die eventueel voortvloeit bij Afnemer of derden ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder - maar niet beperkt tot - schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij aflevering van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Performity. Zowel Afnemer als Performity zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico's. De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.
 6. Afnemer vrijwaart Performity tegen alle aanspraken van derden, daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van Afnemer, alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Afnemer betrokken zijn, welke direct of indirect met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangen. Afnemer vrijwaart Performity in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Afnemer aan Performity onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Afnemer aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds, dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Performity.
 7. Afnemer is geheel en zelfstandig aansprakelijk en verantwoordelijk voor het gebruik van bij of via Performity bestelde Materialen en/of Diensten. Performity kan op geen enkele wijze instaan voor c.q. Performity staat op geen enkele wijze in voor c.q is niet aansprakelijk voor het al dan niet voldoen aan en/of de juistheid van de door Afnemer bestelde Materialen en/of Diensten in verband met de verwerking c.q. toepassing hiervan door Afnemer en/of derden.
 8. Indien derden waarvan Performity goederen en/of diensten heeft betrokken ten behoeve van de Materialen en/of Diensten aan Performity aansprakelijkheid beperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden worden tegengeworpen, dan kunnen deze door Performity ook aan Afnemer worden tegengeworpen.
 9. Alle beperkingen ten aanzien van de aansprakelijkheid van Performity die in dit artikel zijn opgenomen, gelden onverkort voor de feitelijk uitvoerende(n) die Diensten ten behoeve van Performity verricht(en) en/of Materialen lever(t)(en). Feitelijk uitvoerenden kunnen op deze bepalingen ook een beroep doen jegens Afnemer.

Artikel 10. Overmacht

 1. Performity kan niet tot nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst worden gehouden als de nakoming is verhinderd als gevolg van overmacht. Alle verplichtingen van Performity worden alsdan opgeschort tot het moment dat Performity weer in staat is deze alsnog na te komen. Performity is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van overmacht.
 2. Van overmacht is in ieder geval sprake bij stroomstoringen, internetstoringen, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, netwerkaanvallen (waaronder (d)dos-aanvallen), aanvallen van malware of andere kwaadaardige software, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, in- en uitvoerbelemmeringen, stakingen, stagnatie in toelevering, brand, overstromingen, ziekte van werknemers en/of ingeschakelde derden, en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen zijn onderneming - ook als gevolg van bijvoorbeeld een pandemie -, en het geval waarin Performity door zijn toeleveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot nakoming in staat wordt gesteld.
 3. Indien een overmachtssituatie langer dan 90 (zegge: negentig) kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst per direct Schriftelijk op te zeggen, zonder dat enige schadevergoeding van toepassing is. De Diensten en/of Materialen die door Performity zijn geleverd voordat de overmachtssituatie zich voordeed, worden in dat geval naar verhouding afgerekend.

Artikel 11. Duur en einde van de overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode die wordt genoemd in de getekende Overeenkomst of het aanbod van Performity, tenzij de Overeenkomst eindigt door het volbrengen van een vooraf vastgestelde taak. Als de duur van de Overeenkomst niet uitdrukkelijk in de offerte of het aanbod van Performity wordt genoemd, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor een periode van 12 (zegge: twaalf) maanden.
 2. Als de Overeenkomst een duurovereenkomst is, wordt de Overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, tenzij de Overeenkomst tegen het einde van de looptijd door een van de Partijen wordt opgezegd met inachtneming van de geldende opzegtermijn. De Overeenkomst kan door Afnemer niet tussentijds worden opgezegd.
 3. Als in de Overeenkomst geen opzegtermijn is bepaald, geldt er voor beide Partijen een opzegtermijn van tenminste 3 (zegge: drie) maanden.
 4. Performity mag de Overeenkomst per direct Schriftelijk opschorten of opzeggen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of opzegtermijn is vereist, als (1) Afnemer in verzuim is met betrekking tot een wezenlijke verplichting onder de Overeenkomst, of (2) Afnemer faillissement aanvraagt dan wel failliet wordt verklaard, Afnemer surseance van betaling aanvraagt dan wel surseance van betaling krijgt verleend, de activiteiten van Afnemer worden beëindigd, of het bedrijf van Afnemer wordt geliquideerd.
 5. Iedere opzegging dient Schriftelijk aan de andere Partij te worden medegedeeld.
 6. Wanneer Performity de nakoming van de Overeenkomst opschort, behoudt Performity zijn aanspraken op grond van de Overeenkomst en de toepasselijke wet- en regelgeving. In het geval dat de Overeenkomst wordt beëindigd zijn de vorderingen van Performity op Afnemer onmiddellijk opeisbaar (ongeacht de reden voor de beëindiging).
 7. Als de Overeenkomst wordt ontbonden, blijft Afnemer de al gefactureerde bedragen verschuldigd en ontstaan er geen verplichtingen tot ongedaanmaking.
 8. Afnemer kan uitsluitend het deel van de Overeenkomst ontbinden dat nog niet door Afnemer is uitgevoerd. Als de ontbinding toerekenbaar is aan Afnemer, heeft Performity recht op vergoeding van alle schade die als gevolg van de ontbinding ontstaat.

Artikel 12. Wijzigingen

 1. Performity heeft het recht om de Overeenkomst te wijzigen en kondigt wijzigingen of aanvullingen ten minste 30 (zegge: dertig) kalenderdagen voor de inwerkingtreding Schriftelijk aan bij Afnemer.
 2. Als Afnemer de wijzigingen of aanvullingen niet wenst te accepteren, kan Afnemer binnen 14 (zegge: veertien) kalenderdagen na bekendmaking gemotiveerd bezwaar maken, waarna Performity de aanpassing of aanvulling kan heroverwegen. Als Performity besluit om vast te houden aan de wijziging of aanvulling, kan Afnemer de Overeenkomst Schriftelijk opzeggen tegen (en uiterlijk tot) de datum waarop de wijziging in werking treedt.
 3. De in artikel 12.1 en 12.2 beschreven procedure geldt niet voor wijzigingen van ondergeschikt belang of wijzigingen die nodig zijn vanwege nieuwe of veranderde wetgeving. Dergelijke wijzigingen mogen zonder aankondiging door Performity worden doorgevoerd, zonder dat Afnemer het recht heeft de Overeenkomst op te zeggen.

Artikel 13. Rechts- en forumkeuze

 1. Op alle Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, worden alle geschillen tussen Partijen in verband met de Overeenkomst voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waar Performity gevestigd is.
 3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 kunnen Partijen kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.

Artikel 14. Personeel

 1. Het is Afnemer niet toegestaan om zolang de Overeenkomst (inclusief een eventuele verlenging daarvan) voortduurt, en ook gedurende 1 (zegge: één) jaar na beëindiging daarvan, Medewerkers van Performity in dienst te nemen dan wel op een andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken zonder Schriftelijke toestemming van Performity.
 2. Bij overtreding van het verbod uit artikel 14.1, is Afnemer aan Performity een direct opeisbare boete verschuldigd van €10.000 (zegge: tienduizend euro) per overtreding, onverminderd het recht van Performity om schadevergoeding te vorderen of andere rechtsmiddelen in te stellen.

Artikel 15. Applicaties

 1. Partijen kunnen overeenkomen dat Performity voor Afnemer een of meerdere Applicaties configureert, installeert en/of levert. Als de Overeenkomst (mede) betrekking heeft op dergelijke Diensten, gelden daarvoor de voorwaarden zoals in dit artikel 15 wordt omschreven.
 2. De Applicaties die Performity aan Afnemer levert en de daarvoor verschuldigde prijs, worden gespecificeerd in de Overeenkomst.
 3. Als dit is overeengekomen, richt Performity de Applicaties in en implementeert deze in de ICT-omgeving van Afnemer. Partijen specificeren in dat geval Schriftelijk op welke wijze de Applicaties door Performity zullen worden ingericht en geïmplementeerd.
 4. Als de Applicaties door Performity zijn ingericht en geïmplementeerd, moet Afnemer binnen 7 (zegge: zeven) kalenderdagen na (op)levering evalueren of de Applicaties voldoen aan de vooraf vastgestelde vereisten. Als de Applicaties naar het oordeel van Afnemer niet voldoen, moet Afnemer dit binnen de voornoemde periode Schriftelijk en gemotiveerd bij Performity melden.
 5. Als de Applicaties naar het oordeel van Afnemer niet voldoen aan de vooraf overeengekomen vereisten, streeft Performity ernaar om de bezwaren van Afnemer zo spoedig mogelijk weg te nemen. Dit kan Performity doen door de inrichting van de Applicatie aan te passen, dan wel te motiveren waarom de reden van afkeuring niet opgaat. Afnemer dient vervolgens opnieuw volgens artikel 15.4 te evalueren of de Applicaties al dan niet voldoen aan de vooraf vastgestelde vereisten.
 6. Als de bezwaren van Afnemer na aanpassing of motivatie door Performity niet zijn weggenomen, heeft Performity het recht om meerkosten te rekenen voor de extra Diensten die in dit kader worden verricht. Als een van de Partijen aangeeft verdere aanpassingen niet (meer) zinvol te achten, hebben beide Partijen het recht de Overeenkomst op te zeggen.
 7. Performity kan de Applicaties aanpassen om fouten op te lossen, nieuwe functionaliteiten toe te voegen of de prestaties te verbeteren. Door Performity doorgevoerde aanpassingen en verbeteringen worden aan Afnemer kenbaar gemaakt via de release notes bij de nieuwe versie van de betreffende Applicatie.
 8. Performity spant zich in om fouten in Applicaties te herstellen, maar is hierbij mede afhankelijk van zijn toeleveranciers. Performity heeft het recht om bepaalde updates of upgrades van toeleveranciers niet te installeren als dit naar het oordeel van Performity de werking van Applicaties niet ten goede komt.
 9. Het doorvoeren van aanpassingen of verbeteringen kan tot gevolg hebben dat de Applicaties tijdelijk niet of slechts beperkt beschikbaar zijn. In een Service Level Agreement kunnen nadere afspraken gemaakt worden over het tijdstip waarop aanpassingen en verbeteringen door Performity worden doorgevoerd.
 10. Performity biedt een redelijk niveau van ondersteuning aan Afnemer met betrekking tot (1) het beheer van Applicaties, en ook (2) technische problemen die verband houden met Applicaties.
 11. De ondersteuning zoals omschreven in artikel 15.10 wordt aangeboden via een helpdesk die tijdens Kantooruren zowel telefonisch als per e-mail en webformulier bereikbaar is. De actuele contactgegevens van de helpdesk zijn vermeld op de Website (https://performity.nl/dienstverleningsniveau.cfm).
 12. Performity spant zich in om de helpdeskverzoeken zo spoedig mogelijk te beantwoorden en af te handelen. De richtlijnen hieromtrent zijn vermeld op de Website (https://performity.nl/dienstverleningsniveau.cfm).
 13. Performity streeft ernaar om de Applicaties zoveel mogelijk beschikbaar te houden. De richtlijnen hieromtrent zijn vermeld op de Website (https://performity.nl/dienstverleningsniveau.cfm).
 14. Als naar het oordeel van Performity gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Performity of derden, bijvoorbeeld in het geval van een (d)dos-aanval of activiteiten van malware of andere schadelijke software, heeft Performity het recht om alle maatregelen te nemen die hij redelijkerwijs nodig acht om het gevaar af te wenden en schade te beperken of te voorkomen. Dit kan resulteren in beperkte beschikbaarheid van Applicaties.
 15. Performity kan een limiet stellen aan de hoeveelheid dataverkeer en -opslag welke Afnemer mag of feitelijk kan gebruiken voor de Applicatie. Als partijen hierover geen afspraken hebben gemaakt, geldt er een limiet op grond van fair use. Van fair use is sprake als Afnemer maximaal 2 (zegge: twee) keer zoveel dataverkeer- en opslag gebruikt als andere klanten van Performity onder vergelijkbare omstandigheden zouden doen.
 16. Als Afnemer meer verbruikt dan op basis van artikel 15.15 is toegestaan, heeft Performity het recht om achteraf een aanvullend bedrag in rekening te brengen volgens de daarvoor gebruikelijke tarieven.
 17. Performity is niet aansprakelijk als de Applicatie niet benaderbaar is of niet naar behoren functioneert bij overschrijding van de in artikel 15.15 gestelde limieten of de gemaakte afspraken hierover.
 18. Om gebruik te kunnen maken van de Applicaties is een Account vereist. Accounts kunnen door Performity en/of door Medewerkers van Afnemer worden aangemaakt en zijn toegankelijk door het invoeren van inloggegevens.
 19. Afnemer is verantwoordelijk voor de geheimhouding van de inloggegevens voor de Accounts. Het is Afnemer en de Eindgebruikers niet toegestaan om de inloggegevens zonder toestemming van Performity aan derden te verstrekken. Afnemer stelt Performity onverwijld op de hoogte als inloggegevens zijn kwijtgeraakt of verloren zijn gegaan.
 20. Het gebruik van de Accounts geschiedt onder de verantwoordelijkheid en voor risico van Afnemer. Als Afnemer vermoedt dat er misbruik wordt gemaakt van het Account, moet Afnemer onverwijld het wachtwoord van het betreffende Account aanpassen. Daarnaast moet Afnemer dit onverwijld aan Performity melden, zodat er eventueel aanvullende maatregelen genomen kunnen worden.
 21. Het is verboden om Applicaties te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Overeenkomst of toepasselijke wet- en regelgeving. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor de naleving van wet- en regelgeving. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om via Applicaties informatie of materiaal op te slaan of te (doen) verspreiden dat (1) inbreuk maakt op Intellectuele Eigendomsrechten, (2) virussen, malware of andere vormen van schadelijke software bevat, (3) een smadelijke, lasterlijke, discriminerende of beledigende inhoud heeft.
 22. Het is verboden om Applicaties op een zodanige wijze te gebruiken dat overlast of hinder voor anderen ontstaat. Hieronder valt onder meer het (al dan niet met behulp van scripts of programma's) up- of downloaden van excessieve hoeveelheden data of gegevens.
 23. Als Performity constateert dat Afnemer of een Eindgebruiker bovengenoemde gebruiksregels overtreedt, of hierover een klacht ontvangt, zal Performity Afnemer waarschuwen over deze overtreding. Als Afnemer niet-tijdig of onvoldoende maatregelen neemt, kan Performity zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. In urgente of ernstige gevallen kan Performity ingrijpen zonder voorafgaande waarschuwing.
 24. Alle gedragingen door Eindgebruikers in verband met de Applicaties komen voor rekening en risico van Afnemer. Afnemer zal de Eindgebruikers bekendmaken met de Algemene Voorwaarden en overige toepasselijke voorschriften en instructies van Performity.
 25. Afnemer is tegenover Performity aansprakelijk voor alle schade die Performity lijdt als gevolg van onzorgvuldig gebruik van Applicaties of wegens een schending van de in dit artikel beschreven gebruiksregels door een Eindgebruiker.
 26. Performity kan Applicaties koppelen met software en diensten van derden. Afnemer gaat op voorhand akkoord met de eventuele voorwaarden van derden, welke Performity tijdig aan Afnemer bekendmaakt. Als Afnemer niet akkoord gaat, kan deze de Overeenkomst beëindigen.
 27. Voor koppelingen met software en diensten van derden kan Performity geen aansprakelijkheid aanvaarden. Eventuele resultaats- en/of inspanningsverplichtingen die rusten op Performity gelden niet voor de gemaakte koppelingen en ook niet voor de diensten van derden.
 28. Als bij de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens worden verwerkt, zijn daarop de voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden en aanverwante Verwerkersovereenkomst van toepassing. Performity spant zich in om de beveiliging van Applicaties te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de aard van de verwerkte (persoons)gegevens, de stand van de techniek en de kosten van de beveiligingsmaatregelen, passend is.
 29. Afnemer garandeert dat iedere verstrekking van (persoons)gegevens aan Performity rechtmatig is en dat de verwerking van deze gegevens niet in strijd is met enige toepasselijke (privacy)wet- en regelgeving.
 30. Alle Klantdata blijft eigendom van Afnemer of de Eindgebruikers. Performity doet hierop geen eigendomsaanspraken. Na beëindiging van de Overeenkomst vernietigt of verwijdert Performity alle Klantdata.
 31. Afnemer verstrekt aan Performity een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de Klantdata te gebruiken voor de duur van de Overeenkomst, voor zover dat nodig is voor de levering van de Diensten.
 32. Afnemer vrijwaart Performity van alle claims van derden die gebaseerd zijn op en/of samenhangen met de stelling dat bepaalde Klantdata inbreuk maakt op rechten van derden (zoals Intellectuele Eigendomsrechten) dan wel anderszins onrechtmatig is.
 33. Na het einde van de Overeenkomst bewaart Performity alle Klantdata voor een bepaalde periode. Indien Afnemer aan al zijn betalingsverplichtingen op grond van de Overeenkomst heeft voldaan, zal Performity op verzoek van Afnemer een kopie van de Klantdata aan Afnemer verstrekken. De kopie wordt verstrekt in een door Performity te bepalen gangbaar bestandsformaat.

Artikel 16. Adviesdiensten en trainingen

 1. Partijen kunnen overeenkomen dat Performity aan Afnemer ondersteuning biedt (op locatie dan wel op afstand) ten behoeve van de configuratie, implementatie en het gebruik van Applicaties. Als de Overeenkomst (mede) betrekking heeft op dergelijke Diensten, gelden daarvoor de voorwaarden zoals in dit artikel 16 wordt omschreven.
 2. Partijen stellen in overleg vast wanneer en op welke locatie de door Performity te verrichten Diensten worden uitgevoerd. Een verzoek om de Diensten op een andere dag, tijdstip of locatie te verrichten, dient door Afnemer uiterlijk 7 (zegge: zeven) kalenderdagen voor de overeengekomen datum Schriftelijk bij Performity te worden ingediend. Performity kan alle in het kader van de verandering gemaakte (extra) kosten bij Afnemer in rekening brengen.
 3. Als Medewerkers van Performity bij de uitvoering van de Overeenkomst Diensten verrichten ten kantore van Afnemer of op een andere door Afnemer aangewezen locatie, biedt Afnemer alle noodzakelijke en wenselijke ondersteuning en faciliteiten.
 4. Performity voert de Diensten naar eigen inzicht uit en heeft het recht om het tijdstip en de tijdsduur ervan naar eigen inzicht vast te stellen en in te delen. Partijen komen nadrukkelijk overeen dat er tussen hen geen enkele gezagsverhouding bestaat ter zake van de Diensten.
 5. Performity is gerechtigd in overleg met de Afnemer de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 6. Als dit tussen Partijen is overeengekomen, verzorgt Performity voor Afnemer een training voor het beheer en gebruik van de Applicatie. Het aantal deelnemersplaatsen en de kosten van de training wordt vermeld in de Overeenkomst.
 7. De training vindt plaats op het adres van de hoofdvestiging van Afnemer, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Alle redelijke onkosten van de trainer (waaronder reiskosten en eventuele redelijke overnachtingskosten) komen voor rekening van Afnemer en kunnen apart door Performity worden gefactureerd. Trainingen kunnen door Afnemer Schriftelijk worden geannuleerd, waarbij Performity het recht heeft om de in de Overeenkomst opgenomen annuleringskosten in rekening te brengen. Onder een annulering wordt uitdrukkelijk ook het verzoek van Afnemer verstaan om de dag en/of het tijdstip waarop de training plaatsvindt te wijzigen.

Artikel 17. Overige bepalingen

 1. Performity is gerechtigd om zijn rechten en plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde partij die Performity of de bedrijfsactiviteiten van Performity overneemt.
 2. Performity is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden vier weken na de bekendmaking of op een latere datum als vermeld in de bekendmaking, in werking.
 3. Afnemer stelt Performity onverwijld Schriftelijk op de hoogte bij een wijziging in naam, (post)adres, e-mailadres, telefoonnummer en diens bankgegevens.
 4. De door Performity opgeslagen logs en communicatie worden geacht juist te zijn, tenzij Afnemer tegenbewijs levert dienaangaande.